คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   be out
   be out for
   be out from
   be out in
   be out of
   be out of action
   be out of all proportion to
   be out of date
   be out of earshot of
   be out of hand
   be out of harm's way
   be out of humour
   be out of it
   be out of keeping with
   be out of line
   be out of luck
   be out of one's depth
   be out of one's hands
   be out of one's mind
   be out of order
   be out of place
   be out of range of
   be out of sight
   be out of someone's reach
   be out of step
   be out of the blue
   be out of the picture
   be out of the question
   be out of the running
   be out of the way
   be out of true
   be out to do something
   be outside

be out
be out [PHRV] ออกมา
Syn. take out
Related. อยู่ข้างนอก, อยู่ภายนอก
be out [PHRV] ไม่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน
Syn. go out
Related. ไม่มาทำงาน
be out [PHRV] ดับแล้ว (ไฟ)
Syn. put out
Related. หยุดไหม้
be out [PHRV] ออกปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก
Syn. be out in
Related. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
be out [PHRV] ออกดอก (ดอกไม้)
Syn. bring out; come out
Related. ผลิดอก
be out [PHRV] ไม่เป็นที่นิยม
Syn. come in
Related. ล้าสมัย
be out [PHRV] หมด
Related. จบ, สิ้นสุด
be out [PHRV] ทำผิดพลาด
Syn. throw out
Related. คิดผิด, ทำผิด
be out [PHRV] เป็นที่รู้กันทั่ว
Syn. let out
Related. แพร่ไปทั่ว
be out [PHRV] อยู่ไกลจากฝั่ง
Syn. be in; come in; go out
be out [PHRV] ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ)
Related. โผล่ออกมา
be out [PHRV] หยุดทำงาน (เพราะขัดแย้ง)
Syn. bring out
Related. หยุดงานประท้วง
be out [PHRV] ออกจากกลุ่ม
Syn. throw out
be out [PHRV] ไม่ได้รับการพิจารณา
Syn. be out of
Related. ไม่ต้องพูดถึง
be out [PHRV] ถูกปล่อยตัวจากคุก
Syn. come out
Related. พ้นโทษ, ออกจากเรือนจำ
be out [PHRV] ไม่รู้สึกตัว
Syn. knock out
Related. หมดสติ
be out [PHRV] ได้รับคำสั่ง (ให้จับเป็นตัวประกัน)

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.