คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   run a fever
   run a risk
   run a temperature
   run a tight ship
   run an errand
   run in the family
   run of the mill
   run out of time
   run riot
   run the risk
   run to seed
   run wild
   run-down
   run
   run away
   run out
   run up
   runabout
   runaround
   runaway
   rundle
   rundown
   rune
   rung
   run-in
   runlet
   runner
   runner bean
   runner-up
   running
   runny
   runoff
   run-of-the-mine
   run-on
   runt
   runway
   run a comb through one's hair
   run a mile from
   run about
   run across
   run after
   run against
   run aground
   run along
   run amok
   run around
   run at
   run away from
   run away with
   run away with the idea
   run back
   run back over
   run before
   run behind
   run close
   run cold
   run counter to
   run deep
   run down to
   run down
   run dry
   run for
   run for dear life
   run for it
   run foul of
   run from
   run hard
   run high
   run in for
   run in
   run into
   run low
   run off the rails
   run off
   run on
   run one's feet off
   run one's head into a brick wall
   run out at
   run out of
   run out of steam
   run out on
   run out the clock
   run over with
   run over
   run ragged
   run rife
   run rings round
   run round
   run scared
   run short
   run someone into the ground
   run someone off his feet
   run through
   run to
   run to fat
   run to ruin
   run to waste
   run together
   run up against
   run up to
   run upon
   run with
   run with the hare and hunt with the hounds
   run-of-the-mill
   runs

run
run [VI] วิ่ง
Syn. gallop; jog
Related. วิ่งควบ
run [VI] วิ่งแข่ง
Syn. race; sprint
run [VT] วิ่งแข่ง
Syn. race; sprint
run [VI] วิ่งหนี
Syn. escape; leave
Related. หนี
run [VT] รีบไป
Syn. hurry; rush
Related. รีบเร่ง
run [VT] พาไปส่ง
Syn. transport
run [VT] ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
Syn. move; pass
Related. เคลื่อนผ่านไป
run [VI] ไปขอความช่วยเหลือ
Syn. go for help
run [VI] เยี่ยมเยียน
Syn. visit
run [VI] เข้าสมัครรับเลือกตั้ง
Syn. be a candidate
run [VT] เข้าสมัครรับเลือกตั้ง
Syn. be a candidate
run [VT] เปิดเครื่อง
Syn. operate; perform
Related. เดินเครื่อง
run [VI] เปิดเครื่อง
Syn. operate; perform
Related. เดินเครื่อง
run [VT] ดำเนินการ
Syn. handle; manage
Related. ปฎิบัติการ
run [VI] ไหล
Syn. flow; pour
Related. ริน
run [VT] ไหล
Syn. flow; pour
Related. ริน
run [VI] (น้ำมูก) ไหล
Syn. release mucus
run [VI] กลิ้ง
Syn. roll
run [VI] เข้าร่วม
Syn. take part
run [VI] ใช้เวลา
Related. กินเวลา
run [VI] แพร่
Syn. display; publish
Related. เล่าลือ, กระจาย
run [VT] ทำให้แพร่กระจาย
Syn. display; publish
run [VI] มีผลตามกฎหมาย
Syn. valid
run [VT] ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย
Syn. bootleg; smuggle
run [VI] ว่ายทวนน้ำไปวางไข่
Syn. go upstream to spawn
run [N] การวิ่ง
Syn. gallop; jog
run [N] การวิ่งแข่ง
Syn. race; sprint
run [N] การเดินทาง
Syn. outing; trip
run [N] ระยะทาง
Syn. distance; period
Related. ระยะเวลา
run [N] ความต่อเนื่อง
Syn. series; sequence
run [N] คอกล้อมสัตว์
Syn. coop; enclosure; pen

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.