คำศัพท์ที่ต้องการให้แปล
   take a bow
   take a dim view of
   take a fancy to
   take a hand in
   take a hard line
   take a hint
   take a licking
   take a liking to
   take a new turn
   take a raincheck
   take a risk
   take a shine to
   take a shot at
   take a spill
   take a turn for the better
   take a turn for the worse
   take break
   take forty winks
   take gander
   take heart
   take heed
   take ill
   take it easy on
   take it or leave it
   take kindly to
   take leave of one's senses
   take liberties with
   take note
   take office
   take on too much
   take one at one's word
   take one's cue from
   take one's medicine
   take one's own life
   take one's time
   take place
   take root
   take sides
   take someone under one's wing
   take the biscuit
   take the bit between one's teeth
   take the bull by the horns
   take the floor
   take the law into one's own hands
   take the liberty of doing something
   take the rough with the smooth
   take the stand
   take the trouble
   take the wind out of someone's sails
   take the words out of one's mouth
   take time out
   take to one's heels
   take too much on
   taken aback
   taken for dead
   take a chill pill
   take a lot of nerve
   take a nosedive
   Take care.
   take it easy
   take it to the street
   take the pledge
   take-off
   takes two to tango
   take
   take after
   take apart
   take away
   take away from
   take care
   take care of
   take charge of
   take fright
   take hold of
   take into account
   take leave
   take off
   take out
   take over
   take part in
   take turn
   take up
   take-away
   takeoff
   takeout
   takeover
   take a chance
   take a grip
   take a look at
   take a seat
   take a walk
   take aback
   take aboard
   take about
   take abroad
   take across
   take against
   take along
   take amiss
   take another person at his word
   take as
   take ashore
   take aside
   take at
   take back
   take before
   take below
   take between
   take by
   take down
   take easy
   take for
   take fright at
   take from
   take hard
   take home
   take in
   take it from me
   take offence at
   take on
   take out in
   take out of
   take out on
   take pains over
   take pity on
   take revenge for
   take revenge in
   take round
   take sick
   take sides against
   take someone by surprise
   take someone down (a peg or two)
   take someone for
   take someone on one side
   take someone to task
   take someone to wife
   take someone's breath away
   take someone's word for it
   take something on the chin
   take something for granted
   take something on trust
   take something up with
   take the easy way out
   take the hat round
   take through
   take to
   take together
   take turns
   take umbrage at
   take unawares
   take under
   take up on
   take up to
   take up with
   take with

take
take [VT] เอาไป
Syn. seize; catch
Related. เอา
take [VT] ยึด
Syn. seize; catch
Related. เอาไปโดยใช้กำลัง
take [VT] ควบคุมตัว
take [VT] ถือ
Related. จับ
take [VT] ชนะ
Related. พิชิต
take [VT] เลือก
Syn. select; prefer; choose
Related. ซื้อ, เช่า
take [VT] นำมา
Related. ได้มา, ได้
take [VT] พาไป
Related. นำไป
take [VT] ทาน
Related. กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน
take [VT] เข้าใจ
Related. ตีความ
take [VT] ใช้
Related. ใช้เวลา
take [VT] ยอมรับ
Related. อนุมัติ
take [VT] เรียน
Related. เรียนรู้
take [VT] เดินทางโดย
Related. โดยสารด้วย
take [VT] ทำ
Related. ปฏิบัติ, จัดการ
take [VI] ได้รับ (ตำแหน่ง)
Syn. win; attain; secure; earn
Related. ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ
take [VI] วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ
Related. วัดอุณหภูมิ
take [VI] จดบันทึก
Syn. record; note; register
Related. จด
take [VT] ถ่ายหนัง
Related. ถ่ายภาพ
take [VT] ขึ้นรถ
Syn. deliver; carry; drive
Related. ลงเรือ
take [VT] คัดลอก
take [VT] ต้องการ
Syn. necessitate; demand; need
take [VI] เจ็บป่วย
Syn. catch
take [VT] โกง
Syn. defraud; trick; swindle; deceive
take [VT] ร่วมประเวณี
take [N] การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง
Related. ช่วงตอนของละคร

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC (http://www.nectec.or.th)

T-cell T-detox T-skin

Top 50 Universities

Rank School Name Country
1 HARVARD University United States
2= YALE University United States
2= University of OXFORD United Kingdom
2= University of CAMBRIDGE United Kingdom
5 Imperial College LONDON United Kingdom
6 PRINCETON University United States
7= CALIFORNIA Institute of Technology (Calt... United States
7= University of CHICAGO United States
9 UCL (University College LONDON) United Kingdom
10 MASSACHUSETTS Institute of Technology (M... United States
11 COLUMBIA University United States
12 MCGILL University Canada
13 DUKE University United States
14 University of PENNSYLVANIA United States
15 JOHNS HOPKINS University United States
16 AUSTRALIAN National University Australia
17 University of TOKYO Japan
18 University of HONG KONG Hong Kong
19 STANFORD University United States
20= CORNELL University United States
20= CARNEGIE MELLON University United States
22 University of California, BERKELEY United States
23 University of EDINBURGH United Kingdom
24 King's College LONDON United Kingdom
25 KYOTO University Japan
26 ?cole Normale Sup?rieure, PARIS France
27 University of MELBOURNE Australia
28 ?COLE POLYTECHNIQUE France
29 NORTHWESTERN University United States
30 University of MANCHESTER United Kingdom
31 The University of SYDNEY Australia
32 BROWN University United States
33= University of QUEENSLAND Australia
33= University of BRITISH COLUMBIA Canada
33= National University of SINGAPORE Singapore
36 PEKING University China
37 University of BRISTOL United Kingdom
38= University of MICHIGAN United States
38= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong
40 TSINGHUA University China
41 University of CALIFORNIA, Los Angeles (U... United States
42 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of T... Switzerland
43 MONASH University Australia
44 University of NEW SOUTH WALES Australia
45 University of TORONTO Canada
46 OSAKA University Japan
47 BOSTON University United States
48 University of AMSTERDAM Netherlands
49 NEW YORK University (NYU) United States
50 The University of AUCKLAND New Zealand

Top Online University Education Adult Education Degree Programs

University of Phoenix offers the best adult continuing education programs available today.

University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With educational expertise in areas of business, technology, education, nursing and counseling your continuing education with University of Phoenix will provide benefits no other university can offer including:
  • The ability to maintain your career and personal life
  • Classes that are offered at the times and places that work for you
  • Bachelor, graduate and certification degree programs
  • The opportunity to earn credits for prior work experience
  • Ability to earn your degree at your own pace

At University of Phoenix, you can earn your bachelor's or master's degree any way you want to – on campus, online, or in certain areas using a combination of both, which we call FlexNet?. University of Phoenix has grown to be the nation's largest private university, specializing in the education of working adults by offering degree programs that are highly relevant, accessible, and efficient. With several campuses and learning centers in the United States, Puerto Rico, Canada and via the Internet, you can complete your degree no matter where you live, what hours you work, or how often you travel or relocate.